Čeština  |  English
Úvod Novinky Lokality Promítání Knihy Výstavy Služby Poptávka
20120702-121842-IMG_3918
371_ can tho
Obrázek k článku Obchodní podmínky - IMG_2394a

Obchodní podmínky

 

Připravujeme novelizaci VOP v souladu s NOZ č. 89/2012 Sb.

 

 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ
  1. Všeobecné smluvní podmínky Cestovní agentury Gaudium jsou platné pro veškeré služby cestovního ruchu poskytované Cestovní agenturou Gaudium, provozovanou paní Magdalénou Radostovou, bytem Pod Petřinami 24/13, 162 00, Praha – Veleslavín, IČ: 43688764, oprávněnou k provozování cestovní agentury na základě platného živnostenského oprávnění (dále jen „Zprostředkovatel“).
  2. Všeobecné smluvní podmínky Cestovní agentury Gaudium tvoří nedílnou součást smlouvy o zprostředkování uzavřené mezi zákazníkem a Zprostředkovatelem, ve které budou vymezeny veškeré sjednané služby cestovního ruchu spojené se sestavením exklusivního cestovního programu, které zajistí Zprostředkovatel ve prospěch zákazníků (dále jen „Smlouva“).
  3. Zákazníkem se rozumí osoba, která uzavře se Zprostředkovatelem Smlouvu, nebo osoba, v jejíž prospěch byla tato smlouva uzavřena. Zákazníkem je i osoba, na kterou byla práva a povinnosti ze Smlouvy převedena za podmínek stanovených níže.
 2. VZNIK SMLUVNÍHO VZTAHU
  1. Vzniku smluvního vztahu zpravidla předchází oslovení Zprostředkovatele zákazníkem s uvedením požadavku na konkrétní destinaci pro požadovaný počet účastníků. V souladu s parametry uvedenými zákazníkem Zprostředkovatel poskytne návrh cestovního programu s předběžnou cenovou kalkulací.
  2. Smluvní vztah mezi Zprostředkovatelem a zákazníkem vzniká na základě podepsané Smlouvy zákazníkem (příp. jeho pravomocným zástupcem) a jejím potvrzením ze strany Zprostředkovatele, případně zmocněného zástupce na základě písemné plné moci. Návrh Smlouvy předkládá Zprostředkovatel. Jedno vyhotovení Smlouvy po jejím uzavření předá Zprostředkovatel zákazníkovi.
  3. Za účelem naplnění obsahu Smlouvy zákazník udělí Zprostředkovateli, paní Magdaléně Radostové písemnou plnou moc, která bude pravidelnou součástí Smlouvy (dále jen „Plná moc“). Obsahem Plné moci je oprávnění k objednání zprostředkovávaných služeb cestovního ruchu, k uzavření smluv o dodávce služeb cestovního služeb vymezených ve Smlouvě pro zajištění cestovního programu.
  4. Předáním vyplněné a podepsané Smlouvy včetně Plné moci a ostatních příloh zákazník stvrzuje, že tyto Všeobecné smluvní podmínky uznává a souhlasí s nimi.
  5. Závazná rezervace cestovního programu a ostatních zprostředkovávaných služeb vymezených Smlouvou (dále jen „Cestovní služby“) vzniká v okamžiku přijetí řádně vyplněné a podepsané Smlouvy zákazníkem a Zprostředkovatelem, popř. zaplacení zálohy byla-li ve Smlouvě sjednána a prohlášení, že zákazník byl seznámen a souhlasí se Všeobecnými smluvními podmínkami.
  6. Přijetím podepsané Smlouvy a všech jejích příloh a jiných součástí Smlouvy zákazník stvrzuje, že je plně obeznámen s obsahem Smlouvy a souhlasí s ní.

   Pravidelné náležitosti Smlouvy:

   a) označení smluvních stran, zákazník, popř. zákazníci jako objednatelé na straně jedné a Zprostředkovatel na straně druhé
   b) vymezení Cestovních služeb, zejména termín zahájení a ukončení cestovního programu, den a místo jeho nástupu, uvedení všech zprostředkovávaných služeb, které jsou zahrnuty do Celkové ceny Cestovních služeb, místo a dobu jejich trvání, způsob dopravy (letecká, lodní, automobilová, autobusová či jiná), je-li součástí Cestovních služeb doprava, podmínky ubytování, osoba průvodce
   c) cena Cestovních služeb, která bude stanovena jako cena maximální s následným vyúčtováním dle skutečně vynaložených nákladů („Cena“)
   d) odměna Zprostředkovatele, která bude smluvně určena pevnou částkou nebo procentem z Ceny Cestovních služeb
   e) výši odstupného, které je povinen zákazník Zprostředkovateli uhradit při odstoupení od Smlouvy
   f) údaje o počtu a výši dalších plateb, jejichž cena není zahrnuta v Ceně, jsou-li součástí Cestovních služeb takové další služby
   g) způsob a rozsah stravování, je-li součástí Cestovních služeb
   h) je-li realizace Cestovních služeb podmíněna dosažením minimálního počtu účastníků, výslovné uvedení této skutečnosti a uvedení lhůty, ve které Zprostředkovatel musí zákazníka písemně informovat o zrušení cestovního programu a ostatních zprostředkovávaných služeb z důvodu  nedosažení minimálního počtu účastníků
   i) jsou-li důvody pro stanovení podmínek, které musí účastník Cestovních služeb splňovat, uvedení těchto podmínek
  7. Zprostředkovatel se zavazuje potvrzením Smlouvy zákazníkovi zajistit služby v dohodnutém rozsahu a kvalitě v souladu se sjednanými podmínkami.
  8. Zprostředkovatel zpracovává osobní údaje zákazníků uvedené ve Smlouvě včetně rodného čísla v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Osobní údaje se zpracovávají pouze k účelu realizace Cestovních služeb dle Smlouvy. Poskytnuté údaje mohou být zpřístupněny pouze zaměstnancům Zprostředkovatele a dále osobám, které jsou oprávněny služby Zprostředkovatele nabízet a poskytovat. Zákazník podpisem Smlouvy souhlasí se zpracováním jeho osobních údajů Zprostředkovatelem až do doby jeho písemného odvolání. Při písemném odvolání souhlasu nebo na žádost zákazníka po skončení cestovního programu Zprostředkovatel zpracovávání údajů ukončí a osobní údaje v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů zlikviduje.
  9. Zákazník podpisem Smlouvy stvrzuje, že je zmocněn a podpisem Smlouvy uděluje souhlas ve smyslu § 5 odst. 2 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů rovněž i jménem všech osob uvedených v Smlouvě.
  10. Smluvní vztah se dále řídí ustanoveními zákona č. 159/1999 Sb. o některých podmínkách podnikání v oblasti cestovního ruchu a zákonem č. 40/1964 Sb., občanský zákoník v platném znění.
 3. PLATEBNÍ PODMÍNKY
  1. Zprostředkovatel má právo na zaplacení Ceny zprostředkovávaných služeb včetně odměny Zprostředkovatele a dalších plateb, jejichž cena není zahrnuta v Ceně Cestovních služeb („Celková cena“) před poskytnutím Cestovních služeb způsobem uvedeným v bodě 4.2. těchto podmínek. Platba se dle Smlouvy považuje za uhrazenou v okamžiku, kdy je poukázaná částka připsána na účet Zprostředkovatele vedený u peněžního ústavu nebo zaplacením v hotovosti či platební kartou v provozovně Zprostředkovatele.
  2. Zprostředkovatel je oprávněn požadovat zálohu ve výši minimálně 90 % z Celkové ceny (včetně fakultativních služeb, letištních a bezpečnostních), která je splatná nejpozději 10. den následující po dni podpisu Smlouvy.
  3. Doplatek Celkové ceny musí být uhrazen nejpozději 10. den ode dne, kdy bylo zákazníkovi předloženo vyúčtování skutečně vynaložených nákladů na Cestovní služby.
  4. Poplatky za změnu a odstoupení od Smlouvy (stornopoplatky) jsou splatné ihned.
  5. V případě nedodržení podmínek a termínu úhrady Celkové ceny zákazníkem podle tohoto článku 3 Všeobecných smluvních podmínek Smlouva nenabývá účinnosti a Zprostředkovatel Cestovní služby neposkytne ani nezahájí plnění svých povinností vyplývajících z uzavřené Smlouvy. Náklady spojené se zrušením Cestovních služeb (stornopoplatky) hradí zákazník.
 4. CENA
  1. Celková cena Cestovních služeb uvedená ve Smlouvě zahrnuje veškeré platby za služby, které jsou předmětem zprostředkování dle Smlouvy a odměnu Zprostředkovatele, jak jsou uvedeny ve Smlouvě.
  2. Zákazník bere na vědomí, že Celková cena služeb, které jsou předmětem zprostředkování, je ve Smlouvě uvedena kvalifikovaným odhadem s tím, že tato Celková cena bude po úhradě služeb zákazníkovi vyúčtována. U služeb, jejichž úhrada je prováděna v jiné než platné české měně bude pro vyúčtování použit kurz stanovený bankou Zprostředkovatele v den úhrady služby.
  3. Zprostředkovatel je povinen provést vyúčtování nejpozději do 10 dnů od skončení cestovního programu.
  4. V případě nedoplatku je zákazník povinen nedoplatek uhradit ve lhůtě nejpozději do 10 dnů ode dne předložení vyúčtování nákladů.
  5. V případě přeplatku je Zprostředkovatel povinen přeplatek poukázat na účet zákazníka ve lhůtě nejpozději do 10 dnů ode dne předložení vyúčtování nákladů.
 5. PRÁVA A POVINNOSTI ZÁKAZNÍKA
  1. K základním právům zákazníka patří:
   1. Právo na řádné poskytnutí smluvně ujednaných a potvrzených Cestovních služeb. Pokud zákazník bez zavinění Zprostředkovatele Cestovní služby nevyčerpá, nemá právo na jejich náhradu.
   2. Právo být seznámen s případnými změnami cestovního programu, rozsahu Cestovních služeb a Celkové ceny.
   3. Právo zrušit svoji účast kdykoliv před zahájením čerpání Cestovních služeb odstoupením od Smlouvy za podmínek dle bodu 8.2. těchto smluvních podmínek (stornopoplatky).
   4. Právo písemně oznámit Zprostředkovateli změnu osoby účastníka cestovního programu na jinou osobu v oznámení uvedenou. Dnem doručení oznámení Zprostředkovateli se osoba v něm uvedená stává zákazníkem namísto původního. Oznámení musí obsahovat prohlášení nového zákazníka, že souhlasí s uzavřenou Smlouvou a splňuje všechny podmínky k účasti na cestovním programu. Toto oznámení musí být doručeno Zprostředkovateli v termínu nejpozději 10 dní před začátkem cestovního programu. Původní a nový zákazník společně a nerozdílně odpovídají za zaplacení Celkové ceny a poplatků spojených se změnou zákazníka dle bodu 8.6.
   5. Právo na reklamaci vad v souladu s článkem 9. Reklamace, odpovědnost za škodu.
  2. K základním povinnostem zákazníka patří:
   1. Zaplatit Celkovou cenu v souladu s články 3. a 4. těchto podmínek a prokázat to dokladem o zaplacení. Neuhradí-li zákazník Celkovou cenu cestovního programu ve stanoveném termínu, má Zprostředkovatel právo jeho Smlouvu zrušit a účtovat odpovídající storno poplatek dle článku 8 těchto všeobecných podmínek.
   2. Poskytnout Zprostředkovateli předem veškeré informace a součinnost, které jsou zapotřebí k řádnému zabezpečení a poskytnutí Cestovních služeb. Jde zejména o pravdivé a úplné uvedení všech požadavků a údajů účastníka souvisejících s cestovním programem do Smlouvy, též však o poskytnutí dalších případných dokumentů a předložení dokladů. Na předem neoznámené (nedoložené) skutečnosti se při realizaci Cestovních služeb nebere ohled.
   3. Zajistit u osob mladších 15 let doprovod a dohled dospělého účastníka v průběhu cestovního programu, obdobně zajistit doprovod a dohled osob, jejichž zdravotní stav to vyžaduje.
   4. Bez zbytečného odkladu sdělovat Zprostředkovateli své stanovisko k případným změnám v podmínkách a obsahu sjednaných Cestovních služeb.
   5. Převzít od Zprostředkovatele doklady potřebné pro čerpání Cestovních služeb.
   6. Nahlásit účast cizích státních příslušníků.
   7. Při cestách do zahraničí mít u sebe všechny doklady požadované pro vstup do příslušných zemí (občanský průkaz dle cílové země, pas, víza, doklad o zdravotním pojištění, očkovací průkaz atp. pokud jsou vyžadovány).
   8. Dostavit se ve stanoveném čase na místo nástupu na cestovní program se všemi doklady požadovanými dle Smlouvy a platným pasem či jiným cestovním dokladem.
   9. Řídit se pokyny průvodce/delegáta cestovního programu nebo jiné pověřené osoby a dodržovat stanovený program, dodržovat předpisy platné v navštívené zemi, resp. místě a objektu. V případě porušení právních předpisů nebo při závažném narušení programu, průběhu cestovního programu či práv ostatních účastníků je Zprostředkovatel oprávněn zákazníka z cestovního programu vyloučit, přičemž tento ztrácí nárok na poskytování smluvených Cestovních služeb stejně tak jako nárok na úhradu služeb nevyužitých.
   10. Zdržet se jednání, které by mohlo ohrozit, poškodit nebo omezovat ostatní účastníky cestovního programu.
   11. Uhradit vzniklou škodu, kterou způsobil v dopravním prostředku nebo v ubytovacím aj. zařízení, kde čerpal služby zajištěné dle Smlouvy.
 6. POVINNOSTI A PRÁVA ZPROSTŘEDKOVATELE
  1. Zprostředkovatel je povinen pravdivě informovat zákazníka o všech zásadních skutečnostech týkajících se sjednaných služeb dle uzavřené Smlouvy na základě informací, které má Zprostředkovatel k dispozici.
  2. Zprostředkovatel je povinen předat zákazníkovi potvrzení o úhradě zálohy nebo Celkové ceny.
  3. Zprostředkovatel má právo neposkytnout zákazníkovi služby nad rámec sjednaných, potvrzených a uhrazených Cestovních služeb ve Smlouvě.
 7. SJEDNANÉ SLUŽBY A JEJICH ZMĚNY, RUŠENÍ CESTOVNÍHO PROGRAMU
  1. Pro rozsah sjednaných služeb je závazný rozpis (harmonogram) Cestovních služeb uvedených ve Smlouvě.
  2. Pokud nastanou okolnosti, které brání Zprostředkovateli poskytnout dohodnuté Cestovní služby, je Zprostředkovatel povinen oznámit tyto skutečnosti zákazníkovi bez zbytečného odkladu po jejich zjištění a navrhnout náhradní řešení. Zákazník je v takovém případě oprávněn odstoupit od Smlouvy, pokud se jedná o podstatnou změnu cestovního programu.
  3. Zákazník má právo na odstoupení od Smlouvy a vrácení zaplacené ceny nebo zálohy, případně na převod zaplacené částky na úhradu ceny náhradního plnění bez jakýchkoliv storno poplatků:

   - při zrušení Cestovních služeb Zprostředkovatelem

   - při změně termínu konání cestovního programu o více než 48 hodin

   - při podstatné změně cestovního programu, trasy poznávacích programů, místa ubytování, způsobu přepravy a Ceny Cestovních služeb.

   Za podstatnou změnu se nepovažuje změna ubytovacího objektu, pokud je náhradní objekt stejné nebo vyšší kategorie, dále též změna pořadí míst navštívených po trase, změna příjezdové/odjezdové nebo letové trasy a též změna plavební trasy při cestování lodí z dopravních, bezpečnostních, povětrnostních či kapacitních aj. důvodů, změna trasy či doby trvání transferů z opodstatněných důvodů, leteckého dopravce, typu letadla či termínu letu/zájezdu maximálně do 48 hodin od původního termínu, zvýšení ceny Cestovních služeb v případě změny kurzu české koruny podle bodu 4.2. těchto podmínek.

  4. Pokud je Zprostředkovatel nucen z důvodů nezávislých na jeho vůli před zahájením cestovního programu změnit podmínky Smlouvy, může zákazníkovi navrhnout změnu Smlouvy (např. cestovního programu, trasy, termínu nebo Ceny Cestovních služeb) a oznámit ji zákazníkovi bez zbytečného odkladu. Pokud navrhovaná změna Smlouvy vede i ke změně Ceny Cestovních služeb nebo Celkové ceny, musí být v návrhu nová cena uvedena. Zákazník má právo se změnami souhlasit či v opačném případě od smlouvy odstoupit. Pokud zákazník ve lhůtě stanové Zprostředkovatelem od Smlouvy neodstoupí, má se za to, že s její změnou souhlasí a je povinen uhradit v dané lhůtě rozdíl v ceně. Lhůta pro odstoupení od smlouvy a lhůta splatnosti cenového rozdílu je stanovena na 5 dnů od doručení návrhu změn. Pokud zákazník tento závazek poruší, má Zprostředkovatel právo odstoupit od Smlouvy a účtovat zákazníkovi stornopoplatky dle článku 8 těchto všeobecných podmínek.
  5. Zprostředkovatel je oprávněn provádět operativně změny cestovního programu a Cestovních služeb v průběhu jejich realizace, pokud z vážných důvodů není možné původně dohodnutý cestovní program a Cestovní služby dodržet. V takovém případě je Zprostředkovatel povinen:

   - zabezpečit náhradní cestovní program a Cestovní služby v rozsahu a kvalitě pokud možno shodné nebo blížící se k původním podmínkám, resp. odpovídající zaměření cestovního programu

   - vrátit zákazníkovi zaplacenou cenu neposkytnutých Cestovních služeb tam, kde nebylo aplikováno náhradní plnění

   - poskytnout zákazníkovi slevu z Ceny služeb, které byly zahrnuty do Celkové ceny Cestovních služeb a nebyly poskytnuty v plném rozsahu a kvalitě. V případě, že Zprostředkovatel zajistí náhradní plnění služby v rozsahu a kvalitě shodné nebo přibližující se původně sjednaným podmínkám (např. ubytování v jiném hotelu stejné nebo podobné kategorie), nebo v případě nižší kvality služeb sníží Celkovou cenu, jsou tato opatření považována za plnohodnotná plnění uzavřené Smlouvy. Zprostředkovatel si vyhrazuje právo na změnu věcného i časového programu z důvodu zásahu vyšší moci, z důvodu rozhodnutí státních orgánů nebo mimořádných okolností (nejistá bezpečnostní situace, stávky, dopravní problémy, neštěstí a další okolnosti, které Zprostředkovatel nemohl ovlivnit ani předvídat) („Vyšší moc“) a nepřebírá odpovědnost za důsledky plynoucí ze změny cestovního programu a Celkové ceny Cestovních služeb.

  6. Zprostředkovatel může před začátkem cestovního programu odstoupit s okamžitou platností od Smlouvy nebo po započetí cesty Smlouvu vypovědět v těchto případech:
   1. Neprodleně, když účastník vážně narušuje průběh cestovního programu. Zprostředkovatel má v tomto případě nárok na plnou úhradu Celkové ceny.
   2. Bez dodržení lhůty v důsledku z příčin, kterým Zprostředkovatel nemohl zabránit ani při vynaložení veškerého úsilí. Zprostředkovatel má právo na úhradu dosud poskytnutých služeb. V případě přerušení cesty z důvodu Vyšší moci je Zprostředkovatel povinen učinit veškerá opatření k dopravení účastníka zpět.
   3. Pokud v průběhu cestovního programu není poskytnuta určitá služba z důvodu Vyšší moci, nemá účastník právo na poskytnutí slevy z Celkové ceny Cestovních služeb, ani na odstoupení od Smlouvy.
 8. ODSTOUPENÍ OD CESTOVNÍ SMLOUVY ZE STRANY ZÁKAZNÍKA, STORNOPOPLATKY
  1. Zákazník má právo kdykoliv před začátkem cestovního programu odstoupit od Smlouvy. Toto odstoupení musí být písemné.
  2. Smluvní vztah je odstoupením zrušen a účast stornována ke dni, kdy je písemné odstoupení (storno) doručeno Zprostředkovateli. Pokud zákazník odstoupí od Smlouvy, je povinen uhradit Zprostředkovateli následující stornopoplatky, které jsou účtovány za každého jednoho přihlášeného zákazníka z Celkové ceny v následující výši:

   - při stornování v období do 61. dne před začátkem cestovního programu: základní storno poplatek ve výši 1.000,- Kč za každého zákazníka včetně úhrady všech do té doby uhrazených služeb Zprostředkovatelem ve prospěch zákazníka v rámci plnění Smlouvy

   - při stornování v období od 60. do 31. dne před začátkem cestovního programu: 20 % odměny Zprostředkovatele plus úhrada všech do té doby uhrazených služeb Zprostředkovatelem ve prospěch zákazníka v rámci plnění Smlouvy

   - při stornování v období od 30. do 15. dne před začátkem cestovního programu: 50 % odměny Zprostředkovatele včetně úhrady všech do té doby uhrazených služeb Zprostředkovatelem ve prospěch zákazníka v rámci plnění Smlouvy

   - při stornování v období od 14. do 5. dne před začátkem cestovního programu: 80 % odměny Zprostředkovatele včetně úhrady všech do té doby uhrazených služeb Zprostředkovatelem ve prospěch zákazníka v rámci plnění Smlouvy

   - při stornování v období 4 dnů a méně před začátkem cestovního programu: 100 % odměny Zprostředkovatele plus úhrada všech do té doby uhrazených služeb Zprostředkovatelem ve prospěch zákazníka v rámci plnění Smlouvy
  3. Připojištění na storno je vždy stornováno v plné výši.
  4. Pokud se zákazník nedostaví na cestovní program, zmešká odjezd/odlet nebo musí být ze cestovního programu vyloučen dle článku 5.2.9. nebo 7.6.1., má Zprostředkovatel nárok na úhradu Celkové ceny včetně odměny Zprostředkovatele. V případě, že zákazník v průběhu cestovního programu svévolně zruší část cestovního programu nebo nevyčerpá některou ze zaplacených služeb, nemá nárok na finanční náhradu za nečerpané služby ani odměnu Zprostředkovatele.
  5. Zprostředkovatel má právo odečíst stornopoplatky od zaplacené zálohy nebo Celkové ceny Cestovních služeb.
  6. V případě změny jména zákazníka ve Smlouvě na jeho vlastní přání účtuje Zprostředkovatel poplatek:

   - v době od uzavření Smlouvy do 7. dne před začátkem cestovního programu ve výši 500,- Kč za osobu

   - v době kratší než 7 dní před začátkem cestovního programu se změna posuzuje jako zrušení Cestovních služeb a postupuje se dle stornovacích podmínek viz bod 8.2. těchto podmínek, přičemž každý případ je posuzován individuálně.
  7. Požaduje-li zákazník změnu rezervace cestovního programu na jiný termín nebo hotel a Zprostředkovatel tak může učinit, je zákazník povinen zaplatit poplatek:

   - při změně ubytování nebo termínu v období do 31. dne před začátkem cestovního programu ve výši 1000,- Kč za každého účastníka a změnu

   - při změně ubytování nebo termínu v období 30 dnů a méně před začátkem cestovního programu ve výši odpovídajícího storno poplatku dle bodu 8.2. těchto všeobecných podmínek.

 9. REKLAMACE, ODPOVĚDNOST ZA ŠKODU
  1. V případě, že rozsah nebo kvalita poskytnutých služeb je nižší, než byla předem dohodnuta, vzniká zákazníkovi právo na reklamaci. Své nároky z reklamace musí zákazník uplatnit bez zbytečného odkladu dle platných zákonů České republiky.
  2. Reklamaci lze uplatnit u Zprostředkovatele a to písemně ve lhůtě nejpozději do 10 dnů ode dne ukončení cestovního programu. Zmeškání této lhůty lze prominout pouze ze závažných důvodů. Reklamace musí být písemná a uplatněná v místě provozovny Zprostředkovatele.
  3. Při výskytu závad v plnění je zákazník povinen společně působit v tom směru, aby se eventuálním škodám zabránilo nebo aby byly co nejmenší. Zákazník je zejména povinen veškeré svoje výhrady neprodleně sdělit v místě vzniku průvodci/delegátovi Zprostředkovatele, případně vedoucímu provozovny poskytující služby nebo jinému odpovědnému pracovníkovi tak, aby mohla být včas uskutečněna náprava na místě. Průvodce/delegát Zprostředkovatele, příp. jiný odpovědný pracovník, se zákazníkem sepíše reklamační protokol, který bude obsahovat mimo jiné písemné potvrzení o tom, kdy zákazník reklamaci uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace zákazník požaduje. Dále pověřený pracovník Zprostředkovatele zákazníkovi v zákonem stanovené lhůtě vydá potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace. Zákazník je povinen poskytnout součinnost potřebnou k vyřízení reklamace a má právo Cestovní služby Zprostředkovatele reklamovat nejpozději do 10 dnů od skončení cestovního programu, nebo v případě, že se cestovní program neuskutečnil, ode dne, kdy měl být cestovní program ukončen podle Smlouvy. Zprostředkovatel může uznat a následně kompenzovat jako oprávněné jen takové reklamované skutečnosti, u kterých se zavinění ze strany Zprostředkovatele či jeho přímých dodavatelů Cestovních služeb jednoznačně prokáže. Zákazník bere plně na vědomí, že odpovídající výše kompenzace za nemajetkovou újmu zcela závisí na prokázání míry skutečného poškození, které zákazníkovi v důsledku narušení dovolené (např. jejího zmaření nebo podstatného zkrácení) ze strany Zprostředkovatele objektivně vzniklo.
  4. Při spolehlivě prokázaném porušení podmínek uvedených ve Smlouvě a uznání zavinění ze strany Zprostředkovatele, které povede k udělení kompenzace, je odpovídající výše kompenzace v daném případě stanovena na základě odborného posouzení a řídí se příslušnými ustanoveními o náhradě škody. Zprostředkovatel je oprávněn při vyřizování reklamace v místě pobytu zákazníka řešit reklamaci poskytnutím náhradní služby či jinou odpovídající kompenzací (například pronájmem auta, výletem na místě zdarma apod.). Pokud zákazník takovou kompenzaci přijme, je reklamace považována s konečnou platností za vyřízenou, pokud není uvedeno v reklamačním protokolu jinak.
  5. Zákazník má nárok na poskytnutí jen takových služeb, které jím byly ve Smlouvě závazně objednány a řádně zaplaceny. Závaznou je tedy jen služba klientem hrazená.
  6. Zprostředkovatel není odpovědný za služby, které nerealizuje (neorganizuje), resp. nezprostředkovává. Zprostředkovatel neručí za úroveň cizích služeb neuvedených ve Smlouvě, např. u akcí, které si zákazník objedná na místě u průvodce, hotelu či jiné organizace. V případě zjištění nesrovnalostí je nutné, aby zákazník takové služby reklamoval nejlépe ihned na místě u jejich realizátora (organizátora).
  7. Dojde-li k okolnostem, jejichž vznik, průběh a následek není závislý na činnosti a postupu Zprostředkovatele (Vyšší moc) nebo k okolnostem na straně zákazníka, na základě kterých zákazník zcela nebo zčásti nevyužije objednané, zaplacené a Zprostředkovatelem zabezpečené služby, nevzniká zákazníkovi nárok na úhradu nebo slevu z Ceny těchto služeb. Zprostředkovatel neodpovídá za škodu, pokud byla způsobena:

   - zákazníkem

   - třetí osobou, která není spojena s poskytováním Cestovních služeb

   - neodvratitelnou událostí, které nemohlo být zabráněno ani při vynaložení veškerého úsilí, které lze požadovat.

 10. POJIŠTĚNÍ
  1. Cestovním pojištění zákazníka vzniká vztah mezi zákazníkem a pojišťovnou. Zprostředkovatel může po domluvě zprostředkovat pojištění, v případě pojistné události Zprostředkovateli nepřísluší posuzovat existenci, příp. výši nároků vyplývajících z pojistného vztahu; Zprostředkovatel pouze poskytne potřebnou součinnost, nehradí však poplatky za lékařské ošetření apod. Za veškeré náklady odpovídá pojišťovna. Při uzavření Smlouvy obdrží zákazník nabídku kompletních podmínek pojištění. Základní cestovní pojištění nezahrnuje pojištění storna. Pojištění storna je nepovinné a lze jej zakoupit pouze v kombinaci s cestovním pojištěním. Všichni účastníci cestovního programu uvedení ve Smlouvě musí mít stejný druh pojištění.
   1. Pojištění se v případě vlastní dopravy vztahuje pouze na pobyt, nikoliv cestu do místa pobytu.
   2. Na druhu pojištění závisí případný nárok na náhradu škody. Při zjištění poškození zavazadla při dopravě si musí klient ihned na místě vyžádat písemné vyjádření dopravce ke škodě. Při poškození či ztrátě zavazadla v průběhu letu musí zákazník tuto skutečnost oznámit ihned po zjištění příslušnému pracovníkovi letiště ještě v bezcelní zóně, kde bude sepsán protokol nezbytný pro následné pojistné šetření. Pokud je konkrétní případ pojistné události ze strany pojišťovny či letecké společnosti zamítnut, bere zákazník na vědomí, že jakoukoli náhradu nelze uplatňovat u Zprostředkovatele.
 11. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
  1. Tyto Všeobecné smluvní podmínky vstoupily v platnost dne 1.4.2012. Případná neplatnost jednotlivých ustanovení nemá vliv na celkovou platnost těchto podmínek a Smlouvy.

Naši partneři

CK Karavela
Redok.cz